• pl
  • (0)

Rozwój eksportu firmy BIOGENEDProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.

Tytuł projektu: Rozwój eksportu firmy BIOGENED S.A.

Cel projektu: promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:
  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 1 230 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 600 000,00 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-10-0008/16

Beneficjent: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

www.mapadotacji.gov.pl