• pl
 • (0)

Regulamin

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne.


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów w postaci kosmetyków produkowanych pod marką "Dermedic", wprowadzanych do obrotu przez "Biogened" S.A., oferowanych w sklepie internetowym pod adresem http://www.dermedic.pl
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest "Biogened" S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99, 91-342 Łódź, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych NewConnect w Warszawie, dalej nazywany "Sprzedawcą".
 3. Sprzedaż kosmetyków odbywa się za pośrednictwem sieci internet na podstawie umów zawieranych na odległość między Sprzedawcą a Konsumentem.
 4. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  • Czas Realizacji Zamówienia – czas, który liczy się od momentu zaksięgowania płatności dokonanej przez Konsumenta, a kończy się w momencie doręczenia zamówionego towaru do Konsumenta;
  • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; e-Koszyk – element e-Sklepu, przy pomocy którego Konsument dookreśla takie elementy zamówienia, jak ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
  • e-Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://www.dermedic.pl, w którym Konsumenci mogą na odległość dokonywać zakupu kosmetyków oferowanych przez Sprzedawcę;
  • Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje nabycia kosmetyków w e-Sklepie bezpośrednio nie związanego z prowadzoną przez nią działalnością zawodową lub gospodarczą; Konsument po zarejestrowaniu się w e-Sklepie, zgodnie z §2 ust. 2 Regulaminu, staje się Użytkownikiem.
  • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin e-Sklepu Dermedic;
  • RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Sprzedawca - "Biogened" S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99, 91-342 Łódź, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych NewConnect w Warszawie; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357875, posługującą się numerem NIP 9471856923 i REGON 472338733;
  • Strona Produktowa – strona w e-Sklepie, na której prezentowane są informacje na temat oferowanego produktu;
  • Umowa – sprzedaż, która dochodzi do skutku po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia złożonego przez Konsumenta.
  • Użytkownik – Konsument, który dokonał rejestracji na stronie internetowej e-Sklepu, zgodnie z §2 ust. 2 Regulaminu.


§2 Rejestracja i logowanie.


 1. Warunkiem dokonywania zakupów w e-Sklepie jest wypełnienie przez Konsumenta formularza dotyczącego adresu dostawy zamówionych kosmetyków. Wymagane w formularzu dane to: imię i nazwisko Konsumenta, adres korespondencyjny, adres dostawy wraz z kodem pocztowym miejscowości, numer telefonu Konsumenta oraz adres e-mail. Konsument nie ma obowiązku rejestrować swojego konta w e-Sklepie. Warunkiem zawarcia Umowy jest udzielenie Sprzedawcy zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym w §9 Regulaminu oraz potwierdzenie przez Konsumenta zapoznania się z treścią i akceptacja Regulaminu.
 2. Konsument może zarejestrować się w e-Sklepie, a z chwilą rejestracji uzyskuje status Użytkownika. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej e-Sklepu wybrać zakładkę "Zaloguj", a następnie wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane: imię, nazwisko Użytkownika, adres korespondencyjny, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło Użytkownika. Loginem Użytkownika będzie podany przez niego na etapie rejestracji w e-Sklepie adres e-mail.
 3. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do e-Sklepu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail oraz hasła.
 4. Po zalogowaniu Użytkownik w zakładce "Moje konto" może modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji, przeglądać historię zamówień i płatności.
 5. Podanie danych, o których mowa w ust. 1, jest konieczne do realizacji zamówień składanych przez Konsumenta w e-Sklepie. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych określone są w §9 Regulaminu.
 6. Złożenie przez Konsumenta zamówienia na stronie e-Sklepu pociąga za sobą obowiązek zapłaty Sprzedawcy należności za kosmetyk wybrany ze Strony Produktowej, w wysokości określonej w zamówieniu. Cenę i inne należności związane z zamówieniem określa §4 Regulaminu.


§3 Składanie zamówień.


 1. W celu złożenia zamówienia Konsument powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych z włączoną obsługą Java Script oraz obsługą plików Cookies.
 2. Potwierdzenie przez e-Sklep przyjęcia złożonego zamówienia skutkuje zawarciem prawnie wiążącej i skutecznej Umowy.
 3. Konsument może składać zamówienia w e-Sklepie przez 24 godziny na dobę. Konsument składa zamówienie poprzez wskazanie produktu na Stronie Produktowej i wybranie polecenia "Do koszyka". Następnie Konsument będzie poproszony przez system o wskazanie formy płatności za zamówienie.
 4. Zamówienie będzie skutecznie złożone przez Konsumenta dopiero po przejściu wszystkich etapów składania zamówienia i zatwierdzenia go poleceniem "Złóż zamówienie". Użycie przez Konsumenta polecenia "Złóż zamówienie" pociąga za sobą zobowiązanie Konsumenta do dokonania zapłaty za zamówione towary znajdujące się w Koszyku. Z chwilą złożenia polecenia Konsument nie może dokonać już żadnych zmian w Koszyku. Jeżeli przy składaniu zamówienia Konsument nie wskaże danych, o których mowa w §2 ust. 1 Regulaminu albo poda dane nieprawdziwe, Umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę. Jeżeli dane wskazane przez Konsumenta nie będą kompletne, zamówienie nie zostanie przyjęte.
 5. Wymiana korespondencji między Konsumentem a Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem: poczty elektronicznej, telefonu lub poczty tradycyjnej. Koszt połączenia telefonicznego do Sprzedawcy pod numerem telefonu +48 511 41 48 40 jest zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie.


§4 Ceny towarów.


 1. Ceny na stronie e-Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie Produktowej zawierają podatek VAT i podawane są w walucie PLN. Ceny nie uwzględniają w sobie kosztów dostawy.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną za sprzedawany kosmetyk jest jego cena podana na Stronie Produktowej w chwili składania zamówienia przez Konsumenta. Do ceny dolicza się koszt dostawy towaru.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia będącej kwotą do zapłaty przez Konsumenta, obejmująca również koszty dostawy towaru, będzie przedstawiona Konsumentowi w e-Sklepie po dokonaniu przez Konsumenta wyboru formy płatności.
 4. Minimalna wartość zamówienia składanego w e-Sklepie wynosi 40 złotych z VAT.
 5. Każda sprzedaż w e-Sklepie potwierdzana jest paragonem fiskalnym, chyba że konsument zażąda wystawienia faktury VAT. Koszty dostawy sprzedanego towaru będą uwzględnione na tej fakturze/paragonie fiskalnym.
 6. e-Sklep może udostępniać oferty promocyjne, na podstawie których ceny kosmetyków będą obniżone. Promocje w e-Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że Regulamin danej promocji stanowi inaczej.


§5 Formy płatności i dostawy.


 1. Płatność za produkty zamówione w e-Sklepie może nastąpić:
  1. przelewem on-line PAYU;
  2. tradycyjnym przelewem na konto bankowe.

  Formy płatności określone są w momencie składania zamówienia.
 2. e-Sklep realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. Odbiór osobisty zamówionych produktów jest wyłączony.
 3. Koszt dostawy na terenie Polski złotych jest stały i wynosi 13 zł z VAT.
 4. Dostawa zamówionych produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§6 Realizacja zamówień.


 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć wykonanie wszystkich etapów realizacji: od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez e-Sklep, przez powierzenie przesyłki z produktem przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej, do doręczenia przesyłki Konsumentowi. Użytkownicy mogą śledzić etapy realizacji zamówienia w zakładce "Moje Konto".
 2. Po złożeniu zamówienia Konsument otrzyma automatyczną odpowiedź e-mail z systemu e-Sklepu obsługiwanego przez Sprzedawcę, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 3. Czas Realizacji Zamówienia wynosi od 1 dnia do 10 dni roboczych.
 4. Konsument ma prawo odwołać złożone zamówienie lub dokonać jego zmiany w zakresie adresu dostawy do momentu przekazania produktu przez Sprzedawcę do wysyłki. Wprowadzanie zmian lub odwołanie zamówienia jest możliwe pod adresem poczty internetowej sklep@dermedic.pl. Odwołanie zamówienia ma takie skutki jak odstąpienie od Umowy i zobowiązuje Sprzedawcę do zwrotu należności otrzymanej od Konsumenta w terminie najdalej 14 dni od daty odwołania zamówienia.
 5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi towar wolny od wad.
 6. Po zawarciu Umowy Sprzedawca wraz z towarem doręcza Konsumentowi na trwałym nośniku dokument potwierdzający zawarcie Umowy.


§7 Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej).


 1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 650) oraz Kodeks Cywilny regulują kwestie związane z niezgodnością zakupionego towaru z umową. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dermedic.pl, pod numerem telefonu +48 511 41 48 40 lub korespondencyjnie na adres: Magazyn Zwrotów, "Biogened" S.A., ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź, z dopiskiem: Reklamacja. Konsument może także złożyć reklamację przez wypełnienie formularza reklamacji znajdującego się na stronie e-Sklepu w zakładce "Reklamacje i zwroty", następnie wysłanie tego formularza na adres poczty elektronicznej sklep@dermedic.pl.
 2. W zawiadomieniu o niezgodności towaru z Umową Konsument powinien podać swoje imię i nazwisko, numer zamówienia lub numer dokumentu rozliczeniowego (paragonu fiskalnego/faktury), opisać przyczynę niezgodności towaru z Umową oraz określić żądanie zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, Konsument może żądać od Sprzedawcy obniżenia ceny, wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, bądź odstąpić od Umowy.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Towar niezgodny z Umową należy odesłać na adres: Magazyn Zwrotów, "Biogened" S.A., ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź.


§8 Odstąpienie od umowy.


 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 650), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni (liczonym od momentu doręczenia przesyłki) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu na: adres mailowy sklep@dermedic.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Magazyn Zwrotów, "Biogened" S.A., ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź. Konsument może także pobrać ze strony e-Sklepu z zakładki "Reklamacje i zwroty" formularz odstąpienia od umowy. Formularz należy wypełnić i przesłać do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej sklep@dermedic.pl lub drogą pocztową na adres Magazyn Zwrotów, "Biogened" S.A., ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. To, co sobie strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń Konsumenta i Sprzedawcy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zakupiony towar należy odesłać na adres Sprzedawcy: Magazyn Zwrotów, "Biogened" S.A., ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź. Sprzedawca dokona zwrotu należności uiszczonych przez Konsumenta (kwota łączna za produkty + koszt wysyłki z e-Sklepu do Konsumenta) w terminie 14 dni kalendarzowych.
 3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§9 Dane osobowe.


 1. Administratorem danych osobowych Konsumentów i Użytkowników zgromadzonych w e-Sklepie jest Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi, 91-342 Łódź, ul. Pojezierska 99.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Konsumentów i Użytkowników: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Dane te przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji Umowy, a w razie zgłoszenia reklamacji lub roszczeń z Umowy – w celu ich rozpoznania.
 3. Podanie przez Konsumenta / Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji Umowy, a w razie zgłoszenia reklamacji lub roszczeń z Umowy – w celu ich rozpoznania. Podane przez Konsumentów / Użytkowników dane osobowe są przetwarzane w oparciu o ich zgodę, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
 4. Każdy Konsument / Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 5. Dane osobowe Konsumentów / Użytkowników są przekazywane przewoźnikom w celu dostarczenia zakupionego w e-Sklepie towaru. Nie przekazuje się tych danych innym odbiorcom.
 6. Dane osobowe Konsumentów / Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Sprzedawca powołał inspektora ochrony danych, z którym każdy Konsument / Użytkownik może kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, pisząc na adres poczty e-mail: iod@biogened.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 8. Dane osobowe Konsumenta / Użytkownika są przechowywane w siedzibie Sprzedawcy przez okres 2 lat i 1 roku licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Konsumentowi / Użytkownikowi wydano towar objęty Umową, co odpowiada ogólnemu terminowi przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi przy sprzedaży – art. 568(1) Kodeksu cywilnego. Dodatkowy termin roczny przewidziany jest na wypadek ewentualnych roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili lub w razie problemów z doręczeniem takiego żądania do Sprzedawcy. Liczenie od końca roku służy określeniu jednolitej daty usunięcia danych osobowych Konsumentów / Użytkowników, którzy zawarli Umowy w tym samym roku kalendarzowym.
 9. Każdy Konsument / Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.


§10 Sprawy odrębne.


 1. Umowy zawierane za pośrednictwem e-Sklepu zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 650) oraz Kodeksu Cywilnego.


§11 Postanowienia końcowe.


 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, a także pod adresem internetowym http://www.dermedic.pl/pl/regulamin.html. Konsument może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu przez jego pobranie w formacie .pdf ze strony e-Sklepu z zakładki "Regulamin". Konsument ma prawo sporządzić wydruk Regulaminu.
 2. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  • zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
  • zmiany form płatności,
  • zmiany sposobów dostawy,
  • zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na złożone i realizowane zamówienia Konsumenta. Zamówienia przyjęte do realizacji podlegają Regulaminowi w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia zamówienia.
 4. Regulamin w niniejszym brzmieniu został opublikowany w dniu 25.05.2018 r.


Kliknij TUTAJ, aby pobrać regulamin w wersji PDF.