• pl
  • (0)

REGULAMIN PROGRAMU AMBASADORSKIEGO #DermedicFriends
 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin programu (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa w programie testowania produktów dermokosmetycznych marki Dermedic (dalej „Program”).  
2. Organizatorem programu jest BIOGENED S.A. z siedzibą w Łodzi, 91-342 Łódź, ul. Pojezierska 99, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwana dalej „Organizatorem”.
3. Warunki uczestnictwa w Programie określone są w Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Programu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z jego treścią i akceptacją jego postanowień, a także wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora.
4. Udział w Programie, a tym samym podanie danych osobowych, niezbędnych do udziału w nim, jest dobrowolne.
5. Program nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami portalów społecznościowych www.instagram.com oraz www.tiktok.com. Właściciele serwisów Instagram i TikTok nie są organizatorami ani współorganizatorami Programu.
6. Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 2094). Tym samym Regulamin nie  podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w przywołanej ustawie.
 
§ 2. TERMIN I MIEJSCE PROWADZENIA PROGRAMU
1. Program przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Program trwa od dnia ogłoszenia o rozpoczęciu Programu na oficjalnej stronie Organizatora w serwisie Instagram @dermedic_polska do dnia jego odwołania w tym samym trybie.
2. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. W każdym czasie Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie przesyłając wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji na adres: sm@dermedic.pl
3. Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne, a Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za udział w nim lub publikację recenzji na profilu społecznościowym Uczestnika. Uczestnicy, który uzyskają status Ambasadora Programu, otrzymają od Organizatora na własność nowe produkty dermokosmetyczne marki Dermedic do testowania na zasadach opisanych poniżej.
 
§ 3. UCZESTNICY PROGRAMU
1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego, która posiada profil (aktywne publiczne konto w serwisach Instagram oraz/lub Tiktok) podane podczas rejestracji w Programie.
2. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Programu na zlecenie Organizatora.
3. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1-2 Regulaminu, stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Programu.
4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zgłoszenie nieprawdziwych danych osobowych, jak również naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, upoważnia Organizatora do pozbawienia Uczestnika prawa uczestniczenia w Programie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i postanowień określonych w Regulaminie.
6. Organizator skontaktuje się tylko z wybranymi Uczestnikami za pomocą wiadomości e-mail, na adres, który Uczestnik wskaże Organizatorowi w przesłanej ankiecie. Wybranym Uczestnikom zostanie przyznany przez Organizatora status Ambasadora Programu.
7. Uczestnik, który uzyska status Ambasadora Programu, udziela Organizatorowi licencji wyłącznej                     i nieograniczonej czasowo i terytorialnie do korzystania z utworów (recenzji), tj. postu, reels, video, instastories z testowania produktów marki Dermedic, opublikowanych na profilu Ambasadora Programu w serwisie Instagram lub/oraz TikTok. Wynagrodzeniem za udzielnie licencji jest uzyskanie produktów przekazanych przez Organizatora. Łączna wartość tych produktów nie przekroczy jednorazowo kwoty 100 złotych brutto. Licencja udzielana jest Organizatorowi przez Ambasadora Programu na następujących polach eksploatacji:
- zwielokrotnienia utworu techniką cyfrową (digitalizacja);
- wprowadzanie utworu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera;
- rozpowszechnianie i udostępnienie utworu w Internecie dla wszystkich bez ograniczeń, w tym podlinkowanie i screenowanie;
- używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych;
- używanie w publicznych prezentacjach.
 
 
 
§ 4. ZASADY PROGRAMU
1. Uczestnik zainteresowany udziałem w Programie powinien:
- wypełnić ankietę zgłoszeniową do Programu dostępnej na stronie internetowej www.ambasador.dermedic.pl
- wpisać w ankiecie dane osobowe pozwalające na identyfikację Uczestnika w Programie;
- zaznaczyć w ankiecie te produkty dermokosmetyczne, których testowaniem Uczestnik jest zainteresowany;
- zaakceptować Regulaminu przez zaznaczenie właściwego pola checkbox;
- wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu przez zaznaczenie właściwego pola checkbox.
2. W trakcie trwania Programu Organizator dokona wyboru spośród Uczestników osób, którym zostanie nadany status ambasadorki / ambasadora Programu (dalej „Ambasador Programu”).                            O wyborze Ambasador Programu zostanie poinformowany przez Organizatora w drodze wiadomości e-mail na adres wskazany w wypełnionej przez niego ankiecie. Osoba ta otrzyma od Organizatora na własność nowe produkty dermokosmetyczne marki Dermedic do testowania o wartości nieprzekraczającej 100 złotych brutto spośród linii dermokosmetyków zaznaczonych przez Uczestnika w ankiecie zgłoszenia udziału w Programie. Termin przekazania produktów Ambasadorowi Programu zostanie ustalony w drodze korespondencji e-mail. Koszty dostarczenia produktów ponosi Organizator. Przekazanie produktów do testowania może mieć charakter jednorazowy albo może być powtarzane wielokrotnie z wykorzystaniem różnych produktów, które zaznaczył Ambasador w ankiecie zgłaszając udział w Programie. Decyzja w tym zakresie należy do Organizatora.
3. Zadaniem Ambasadora Programu jest:
- przeprowadzenie testu otrzymanych od Organizatora produktów dermokosmetycznych;
- opublikowanie przez Uczestnika na jego kanale w serwisie Instagram lub TikTok recenzji z przeprowadzonych testów produktów w formie postu, reels, video, instastories. Każdorazowo Uczestnik ma obowiązek oznaczenia wpisu na swoim kanale „#współpraca reklamowa #dermedicambasador #dermedicfriends”.
4. Jeżeli Ambasador Programu:
- nie przyjmie od Organizatora produktów do testowania;
- nie wskaże w ankiecie poprawnych danych pozwalających na doręczenie produktów do testowania;
- testów nie wykona lub nie opublikuje w terminie ustalonym z Organizatorem recenzji z testowania w formie postu, reels, video, instastories, traci prawo uczestniczenia w Programie i otrzymania jakichkolwiek produktów do testowania. Nie dotyczy to sytuacji, w których zaniechanie wynikać będzie z wypadków losowych, które będą indywidualnie rozstrzygane przez Organizatora.
5. Ambasador Programu oświadcza, że będzie wyłącznym autorem recenzji z testowania produktów w formie postu, reels, video, instastories. Recenzja nie będzie naruszać praw osób trzecich ani nie będzie stanowić zapożyczenia lub opracowania innego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. tekst jedn. z 2022 r., poz. 655). Recenzja nie będzie  naruszać praw ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. tekst jedn. z 2022 r., 2185).
6. Produkty dermokosmetyczne przekazane do testowania nie podlegają zamianie na inny przedmiot ani ich równowartość w pieniądzu. Nie mogą być przedmiotem odsprzedaży.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z brakiem możliwości przesłania przez Uczestnika ankiety zgłoszenia udziału w Programie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie Ambasadorowi Programu przesyłki zawierającej produkty do testowania z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub przewoźnika.
 
§ 5. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest BIOGENED S.A. 91-342 Łódź, ul. Pojezierska 99, NIP: 9471856923, REGON: 472338733, KRS 0000273505. Dane Uczestników  będą przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1).
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie, wysłania do Ambasadora Programu produktów do testowania, kontaktu między Organizatorem i Ambasadorem Programu oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji Uczestnika. 
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Programem, tj. w celu wyłonienia Ambasadorów Programu, w celach związanych z przekazaniem produktów do testowania, ustalenia terminu wykonania testów i publikacji recenzji przez Ambasadora Programu oraz rozpatrywania reklamacji. Zakres danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, nazwa konta na Instagramie, nazwa konta na TikToku, wiek dziecka.
4. Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika udzielonej Organizatorowi na etapie zgłoszenia udziału w Programie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również zamiar skorzystania z innych przysługujących praw należy zgłosić  Organizatorowi e-mailowo na adres: iod@biogened.pl lub pisemnie na adres Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników będą przekazane przewoźnikom użytym do przekazania produktów do testowania oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem w związku z funkcjonowaniem strony www, podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne BIOGENED S.A, a także dostawcom usług prawnych i doradczych.
6. Uczestnicy powinni pamiętać, że korzystając z portalu społecznościowego Instagram oraz TikTok wymieniają swoje dane osobowe z administratorem danego portalu społecznościowego. W związku z tym Organizator zachęca Uczestników do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności właściciela danego serwisu społecznościowego przed przystąpieniem do Programu.
7. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. Dane te mogą być przechowywane i przetwarzane zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i poza nim, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia Uczestnikom jak najwyższej jakości usług, w tym w celu stałego rozwijania aplikacji mobilnych. W przypadku korzystania z technologii gromadzących dane analityczne o użytkownikach z wykorzystaniem narzędzi takich jak Google Analitics, Pixel Facebook lub podobnych, Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników poza Europejski Obszar Gospodarczy, lecz zapewnia, że podobny poziom ochrony jest gwarantowany przez zastosowanie co najmniej jednego z zabezpieczeń, wskazanych w Polityce Prywatności i Plików Cookies Biogened S.A.
8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), art. 6 ust. 1 pkt b) i art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r.
9. Organizator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym każdy Uczestnik może kontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@biogened.pl lub pisemnie na adres Organizatora, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacja celów, dla których zostały zgromadzone, nie krócej jednak niż 3 lata, licząc od dnia końca roku kalendarzowego, w którym zakończy się Program, co odpowiada ogólnemu terminowi z art. 442(1) Kodeksu cywilnego.
11.Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pisząc na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27.04.2016 roku.
12. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych każdy Uczestnik może znaleźć w Polityce Prywatności i Plików Cookies Biogened S.A.
 
 
§ 6. REKLAMACJE
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Programem, począwszy od daty rozpoczęcia Programu do daty jego zakończenia. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja Ambasador”.
3. Reklamacja powinna zawierać:
  • imię, nazwisko, adres do korespondencji dla Uczestnika
  • przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem
  • podpis Uczestnika
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu (decyduje data stempla pocztowego).
 
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady Programu. Wszelkie informacje o Programie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.
2. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
4. Regulamin jest dostępny na stronie www https://www.dermedic.pl/pl/Regulamin-Ambasador.html oraz w siedzibie Organizatora.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Programu, tj. 2.01.2023