§1. Všeobecná ustanovení


 1. Tyto Obchodní podmínky upravují pravidla prodeje zboží v podobě kosmetiky vyráběné pod značkou „Dermedic“, uváděné do oběhu firmou „Biogened“ S.A., nabízené v internetovém obchodě www.dermedic.pl
 2. Majitelem internetového obchodu je „Biogened“ S.A. se sídlem na adrese ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź, evidovaná na Burze cenných papírů NewConnect ve Varšavě, dále jen „Prodejce“.
 3. Prodej kosmetiky probíhá prostřednictvím internetu, na základě smluv mezi Prodejcem a Spotřebitelem, uzavíraných na dálku.
 4. Pojmy použité v Obchodních podmínkách znamenají:
  • Doba realizace objednávky – čas, který se počítá od momentu zaúčtování platby Spotřebitele a končí v době doručení objednaného zboží Spotřebiteli;
  • Pracovní dny – dny v týdnu od pondělí do pátku, s výjimkou dní pracovního klidu; e-Košík – prvek e-Obchodu, pomocí kterého Spotřebitel upřesňuje takové prvky objednávky, jako množství výrobků, adresa dodávky, fakturační údaje, platební podmínky atd.
  • e-Obchod – internetový obchod na adrese www.dermedic.pl, ve kterém mohou Spotřebitelé na dálku nakupovat kosmetiku nabízenou Prodejcem;
  • Spotřebitel - fyzická osoba, která pořizuje kosmetiku v e-Obchodě, přičemž tento nákup není přímo spojen s její provozovanou profesní nebo ekonomickou činností; Spotřebitel se po registraci - v souladu s § 2 odst. 2 Obchodních podmínek - stává Uživatelem.
  • Obchodní podmínky – jsou stávající Obchodní podmínky e-Obchodu Dermedic;
  • GDPR - znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
  • Prodejce - „Biogened“ S.A. se sídlem na adrese ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź, evidovaná na Burze cenných papírů NewConnect ve Varšavě; vedená v Obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem Łódź - Śródmieśce, XX. hospodářská komora Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000357875, DIČ 9471856923 a IČO 472338733;
  • Produktová stránka – stránka v e-Obchodě, na které jsou prezentovány informace o nabízeném výrobku;
  • Smlouva – prodej, který se stává účinným poté, co Prodejce potvrdí přijetí objednávky Spotřebitele.
  • Uživatel – Spotřebitel, který se zaregistroval na internetových stránkách e-Obchodu v souladu s § 2 odst. 2 Obchodních podmínek.


§2. Registrace a přihlášení


 1. Podmínkou provádění nákupů v e-Obchodě je vyplnění formuláře adresy pro doručení objednané kosmetiky. Údaje vyžadované ve formuláři: jméno a příjmení Spotřebitele, korespondenční adresa, adresa doručení včetně PSČ, telefonní číslo Spotřebitele a e-mailová adresa. Spotřebitel není povinen registrovat svůj účet v e-Obchodě. Podmínkou uzavření Smlouvy je poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů (v rozsahu popsaném v § 9 Obchodních podmínek) a potvrzení seznámení s obsahem a souhlas s Obchodními podmínkami.
 2. Spotřebitel se může zaregistrovat v e-Obchodě.V době registrace získává status Uživatele. Za účelem provedení registrace je nutné na internetové stránce e-Obchodu zvolit záložku „Přihlásit“ a následně vyplnit registrační formulář. Do registračního formuláře je nutné uvést následující údaje: jméno a příjmení Uživatele, korespondenční adresa, adresa doručení, e-mailová adresa, telefonní číslo a heslo Uživatele. Uživatelským jménem Uživatele bude e-mail uvedený ve fázi registrace do e-Obchodu.
 3. Po provedení registrace se Uživatel může přihlásit do e-Obchodu pomocí e-mailové adresy uvedené během registrace a hesla.
 4. Po přihlášení může Uživatel v záložce „Můj účet“ upravit své údaje, které uvedl během registrace, prohlížet historii objednávek a plateb.
 5. Uvedení údajů, o kterých se hovoří v odst. 1, je nezbytné za účelem realizace objednávek, které Spotřebitel podává v e-Obchodě. Podrobné informace i zpracování osobních údajů jsou uvedeny v § 9 Obchodních podmínek.
 6. Podá-li Spotřebitel prostřednictvím e-Obchodu objednávku, je povinen uhradit Prodejci cenu kosmetiky zvolené z Produktové stránky, ve výši uvedené v objednávce. Cenu a jiné pohledávky související s objednávkou upravuje § 4 Obchodních podmínek.


§3. Podání objednávky


 1. Za účelem podání objednávky musí Spotřebitel používat nejnovější verze internetových prohlížečů, se zapnutou obsluhou Java Script a podporou cookies.
 2. Potvrzení přijetí podané objednávky má za následek uzavření právně závazné a účinné Smlouvy.
 3. Spotřebitel může podávat objednávky v e-Obchodě 24 hodin denně. Spotřebitel podává objednávku prostřednictvím volby výrobku na Produktové stránce a zvolením příkazu „Do košíku“. Následně bude Spotřebitel systémem vyzván k výběru způsobu platby.
 4. Objednávka bude účinně podána teprve po vyplnění všech formulářů souvisejících s podáním objednávky a jejím potvrzení stisknutím příkazu „Odeslat objednávku“. Spotřebitel použitím příkazu „Odeslat objednávku“ souhlasí s úhradou objednaného zboží, které se nachází v Košíku. V době použití příkazu již Spotřebitel nemůže v Košíku provádět žádné změny. Pokud Spotřebitel během podávání objednávky neuvede údaje, o kterých se hovoří v § 2 odst. 1 Obchodních podmínek, nebo uvede nepravdivé údaje, Smlouva nenabývá účinnosti a objednávka nebude Prodejcem zrealizována. Pokud nebudou Spotřebitelem uvedené údaje kompletní, objednávka nebude přijata.
 5. Výměna korespondence mezi Spotřebitelem a Prodejcem probíhá prostřednictvím elektronické pošty, telefonu nebo tradiční pošty. Náklady na telefonické spojení k Prodejci na telefonní číslo + 48 511 41 48 40 jsou shodné s ceníkem operátora sítě, ze které je prováděno spojení.

§4. Cena zboží


 1. Ceny na stránkách e-Obchodu, uvedené u nabízeného zboží na Produktové stránce, obsahují DPH a jsou uváděny v PLN. Ceny neobsahují náklady na dopravu.
 2. Závaznou a definitivní cenou prodávané kosmetiky je cena uvedení na Produktové stránce v době podání objednávky. K ceně se připočítává cena dopravy zboží.
 3. Informace o celkové hodnotě objednávky, která je částkou k úhradě, zahrnující také náklady na dopravu zboží, bude Spotřebiteli představena v e-Obchodě po provedení výběru způsobu platby.
 4. Minimální hodnota objednávky podávané prostřednictvím e-Obchodu je 40 PLN s DPH.
 5. Každý prodej v e-Obchodu je potvrzen daňovým dokladem, ledaže spotřebitel požaduje vystavení faktury. Náklady na dopravu prodaného zboží budou zohledněny na této faktuře/daňovém dokladu.
 6. e-Obchod může poskytovat akční nabídky, na základě kterých budou ceny kosmetiky sníženy. Akce v e-Obchodě nelze kombinovat, pokud podmínky dané akce neuvádí jinak.


§5. Způsoby platby a doručení


 1. Platby za výrobky objednané v e-Obchodě mohou probíhat:
  1. on-line převodem PAYU;
  2. běžným bankovním převodem na bankovní účet.

  Způsob platby si Spotřebitel zvolí při podání objednávky.
 2. e-Obchod realizuje dodávku objednaného zboží prostřednictvím kurýrní firmy DPD Polska Sp. z o.o. Osobní odběr objednaného zboží není možný.
 3. Náklady na dopravu zboží na území Polska jsou pevné a činí 13 PLN s DPH.
 4. Dodávka objednaného zboží probíhá výhradně na území Polské republiky.


§6. Realizace objednávek


 1. Realizací objednávky se rozumí provedení všech fází realizace: od potvrzení přijetí objednávky v e-Obchodě, přes předání zásilky se zbožím přepravci, čili kurýrní firmě, po doručení zásilky Spotřebiteli. Uživatelé mohou sledovat fáze realizace objednávky v záložce „Můj účet“.
 2. Po podání objednávky Spotřebitel obdrží automatickou odpověď ze systému e-Obchodu, která je potvrzením přijetí objednávky.
 3. Doba realizace objednávky obvykle činí 1 až 10 pracovních dní.
 4. Spotřebitel má právo zrušit podanou objednávku, nebo ji změnit v rozsahu adresy dodávky, do doby předání zboží přepravci. Změnu nebo zrušení objednávky lze provést na adrese sklep@dermedic.pl. Zrušení objednávky má takové následky, jako odstoupení od Smlouvy, a zavazuje Prodejce k vrácení částky obdržené od Spotřebitele - ve lhůtě maximálně 14 dní od data zrušení objednávky.
 5. Prodejce je povinen dodat Spotřebiteli zboží bez vad.
 6. Po uzavření Smlouvy je Prodejce povinen dodat Spotřebiteli společně se zbožím dokument potvrzující uzavření Smlouvy, zaznamenaný na pevném nosiči.


§7. Reklamace (oznámení vady prodané věci)


 1. Zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (souv. text zák. z roku 2018, pol. 650) a Občanský zákoník upravují záležitosti související s rozporem zakoupeného zboží se Smlouvou. V případě případných reklamací kontaktujte Prodejce prostřednictvím elektronické pošty na adrese: sklep@dermedic.pl, na telefonním čísle +48 511 41 48 40 nebo na korespondenční adresu: Magazyn Zwrotów, „Biogened“ S.A., ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź, s poznámkou: Reklamace. Spotřebitel může také podat reklamaci prostřednictvím reklamačního formuláře, který se nachází na stránkách e-Obchodu v záložce „Reklamace a vrácení“, a jeho odesláním na adresu elektronické pošty sklep@dermedic.pl.
 2. V oznámení o rozporu zboží se Smlouvou je Spotřebitel povinen uvést své jméno a příjmení, číslo objednávky nebo číslo faktury (paragonu), popsat příčinu rozporu zboží se Smlouvou a uvést požadavek podle čl. 560 Občanského zákoníku. V souladu s tímto předpisem může Spotřebitel požadovat od Prodejce snížení ceny, výměnu věci za jinou nebo odstranění vady, nebo odstoupit od Smlouvy.
 3. Prodejce vyřeší reklamaci Spotřebitele nejpozději ve lhůtě do 14 dní od data jejího obdržení.
 4. Zboží, které je v rozporu se Smlouvou, odešlete na adresu: Magazyn Zwrotów, „Biogened“ S.A., ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź.


§8. Odstoupení od smlouvy


 1. V souladu se zákonem ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (souv. text zák. z roku 2018, pol. 650), Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může ve lhůtě do 14 dní (počítáno od data doručení zásilky) odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu a vynaložení nákladů. Aby byl termín dodržen, stačí, aby Spotřebitel odeslal prohlášení před uplynutím lhůty na adresu sklep@dermedic.pl nebo písemně na korespondenční adresu: Magazyn Zwrotów, „Biogened“ S.A., ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź. Spotřebitel si také může ze stránek e-Obchodu, záložka „Reklamace a vrácení“, stáhnout formulář odstoupení od smlouvy. Formulář je nutné vyplnit a odeslat Prodejci na e-mailovou adresu sklep@dermedic.pl nebo poštou na adresu Magazyn Zwrotów, „Biogened“ S.A., ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź. Prodejce neprodleně potvrdí Spotřebiteli obdržení jeho prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 2. V případě odstoupení od Smlouvy je Smlouva považována za neuzavřenou a Spotřebitel je zbaven veškerých závazků vůči Prodejci. To, co si vzájemně strany plnily, podléhá vrácení v nezměněném stavu, ledaže změna byla nezbytná v míře běžného nakládání s věcí. Vrácení vzájemných plnění Spotřebitele a Prodejce probíhá neprodleně, nejpozději ve lhůtě do 14 dní od obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy. Zakoupené zboží odešlete na adresu Prodejce: Magazyn Zwrotów, „Biogened“ S.A., ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź. Prodejce provede vrácení částek uhrazených Spotřebitelem (celková částka za zboží + náklady na doručení zboží z e-Obchodu ke Spotřebiteli) ve lhůtě do 14 kalendářních dní.
 3. V souladu s čl. 38 zákona o právech spotřebitele nemá Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve vztahu ke smlouvám:
  1. o poskytování služeb, pokud subjekt plnil kompletně službu s výslovným souhlasem Spotřebitele, který byl informován před zahájením poskytování, že po plnění ze strany subjektu mu zanikne právo na odstoupení od smlouvy;
  2. u nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad kterými subjekt nemá kontrolu a které mohou vzniknout před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. jejichž předmětem plnění je neprefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  4. jejichž předmětem plnění je věc podléhající rychlé zkáze nebo mající krátkou lhůtu spotřeby;
  5. jejichž předmětem plnění je věc dodaná v zapečetěném obalu, kterou po otevření obalu nelze vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo z hygienického hlediska, pokud byl obal otevřen po dodání,
  6. jejichž předmětem plnění je věc, která je po dodání - s ohledem na svůj charakter - neodlučitelně spojena s jinými věcmi,
  7. jejichž předmětem jsou alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření smlouvy, jejichž dodávka může proběhnout teprve po uplynutí 30 dní a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, nad kterými subjekt nemá kontrolu;
  8. ve kterých spotřebitel výslovně požadoval, aby k němu subjekt přijel za účelem provedení urgentní opravy nebo údržby, pokud subjekt poskytuje navíc jiné služby než ty, jejichž plnění spotřebitel požadoval, nebo dodává věci jiné než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, právo odstoupení od smlouvy přísluší spotřebiteli ve vztahu k dodatečným službám nebo věcem;
  9. jejichž předmětem plnění jsou zvukové nebo video nahrávky nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl obal otevřen po dodání;
  10. jejichž předmětem plnění je dodávka denního tisku, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy na předplatné;
  11. uzavřených na veřejné aukci;
  12. o poskytování služeb v oblasti ubytování, jiných než pro bytové účely, přepravy věcí, pronájmu vozidel, gastronomie, služeb souvisejících s odpočinkem, zábavou, sportovními nebo kulturními akcemi, pokud byl ve smlouvě uveden den nebo období poskytování služby;
  13. jejichž předmětem plnění je dodávka digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud plnění služby začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím termínu pro odstoupení od smlouvy a po informování ze strany subjektu o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.


§9. Osobní údaje


 1. Správcem osobních údajů Spotřebitelů a Uživatelů, shromážděných v e-Obchodu, je Biogened S.A. se sídlem na adrese 91-342 Łódź, ul. Pojezierska 99.
 2. Správce zpracovává následující osobní údaje Spotřebitelů a Uživatelů: jméno, příjmení, korespondenční adresa, dodací adresa, e-mail, telefonní číslo. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem uzavření Smlouvy, pro případ reklamace nebo nároků ze Smlouvy - za účelem jejich vyřešení.
 3. Poskytnutí osobních údajů Spotřebitele/Uživatele je dobrovolné, avšak nezbytné za účelem uzavření a realizace Smlouvy, pro případ reklamace nebo nároků ze Smlouvy - za účelem jejich vyřešení. Spotřebitelem/Uživatelem poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány na základě jejich souhlasu, čili na základě čl. 6 odst. 1 bod a) GDPR.
 4. Každý Spotřebitel/Uživatel má právo na přístup k obsahu svých osobních údajů, jejich narovnání, odstranění, omezení zpracování, právo na přenos údajů, právo odvolat souhlas kdykoli, bez vlivu na oprávněnost jejich zpracování, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu.
 5. Osobní údaje Spotřebitelů/Uživatelů jsou poskytovány přepravcům za účelem doručení zakoupeného zboží. Osobní údaje nejsou poskytovány jiným odběratelům.
 6. Osobní údaje Spotřebitelů/Uživatelů nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem a nebudou profilovány.
 7. Prodejce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého může každý Spotřebitel/Uživatel kontaktovat ve všech záležitostech týkajících se zpracování jeho osobních údajů na adrese: iod@biogened.pl nebo písemně na adrese Prodejce.
 8. Osobní údaje Spotřebitele/Uživatele jsou uchovávány v sídle Prodejce po dobu 2 let a 1 roku, počítáno od konce kalendářního roku, ve kterém bylo Spotřebiteli/Uživateli vydáno zboží, které je předmětem Smlouvy, což odpovídá obecné promlčecí lhůtě pro nároky z titulu ručení za vady z prodeje - čl. 568(1) Občanského zákoníku. Dodatečná roční lhůta je stanovena pro případ případných nároků nahlášených na poslední chvíli, nebopro případ problémů s doručením takového požadavku Prodejci. Počítání od konce roku slouží ke stanovení jednotného data odstranění osobních údajů Spotřebitelů/Uživatelů, kteří uzavřeli Smlouvy ve stejném kalendářním roce.
 9. Každý Spotřebitel/Uživatel má právo podat stížnost dozorčímu orgánu - předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů - má-li za to, že zpracování jeho osobních údajů Prodejcem porušuje předpisy nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ze dne 27. dubna 2016.


§10. Zvláštní ustanovení


 1. Smlouvy uzavírané prostřednictvím e-Obchodu se uzavírají v souladu s polským právem a v polském jazyce.
 2. U záležitostí, které stávající Obchodní podmínky neupravují, mají uplatnění předpisy zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (souv. text zák. z roku 2018, pol. 650) a Občanského zákoníku.


§11. Závěrečná ustanovení


 1. Stávající Obchodní podmínky jsou dostupné v sídle Prodejce a také na internetové adrese www.dermedic.pl/cz/obchodni-podminky.html. Spotřebitel může kdykoli získat přístup k Obchodním podmínkám prostřednictvím jejich stažení ve formátu PDF ze stránek e-Obchodu, záložky „Obchodní podmínky“. Spotřebitel má právo vyhotovit výtisk Obchodních podmínek.
 2. Prodejce má právo provést změny v Obchodních podmínkách ze závažných důvodů, zejména:
  • o změny předpisů týkajících se spotřebitelského práva a elektronického obchodu,
  • o změny platebních podmínek.
  • o změny způsobu doručení zboží,
  • o změny právní formy provozované ekonomické činnosti.
 3. Změna Obchodních podmínek nebude mít vliv na podané a realizované objednávky Spotřebitele. Objednávka přijatá k realizaci se řídí Obchodními podmínkami ve znění platném ke dni podání objednávky.
 4. Obchodní podmínky ve stávajícím znění byly zveřejněny dne 25.05.2018.


Pro stažení Obchodních podmínek v PDF klikněte ZDE.